Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Pedagogik - Distansstudier

Utbildningen organiseras som en distansutbildning med 6 st närträffar. Därutöver tillkommer digitala kursträffar. Vid den första närträffen introduceras den i huvudsak nätbaserade studieformen samt informations- och kommunikationsteknik (IKT). Närträffarna kan vara förlagda över flera dagar och innehålla praktisk information, uppstart av ny kurs, examinerande seminarium vid kursslut samt föreläsningar. Syftet är att öka möjligheterna till pedagogisk överföring, kunskapsspridning och det gemensamma lärandet.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser inhämtas via självstudier, deltagande i forum, fältstudier och genom inlämningsuppgifter på nätet samt föreläsningar, seminarier och grupparbeten vid närträffarna. I varje kurs ingår minst en individuell examination samt ett seminarium vid lärcentret. Det sociala perspektivet på lärande med betoning på kommunikation, deltagande, samarbete och kollaborativt lärande är grunden för utbildningens pedagogiska ansats. Det aktualiseras både i det nätbaserade upplägget samt vid närträffarna.

Utbildningen ges via vår lärplattform. Vid en uppstartande gemensam kursträff introduceras den studerande i utbildningens innehåll, genomförande och utbildningsformen nätbaserat lärande. Den nätbaserade pedagogiken har hämtat inspiration från en modell (Hrastinski, 2010) som omfattar sex steg; förberedelse, tillgång till teknik, social miljö, informationsutbyte, lärande samt bedömning och utvärdering. För att säkerställa att den studerande kan använda sig av den nätbaserade studieplattformen introduceras tekniskt stöd. För att skapa och underhålla fungerande lärandegemenskaper på nätet, och öka utbildningsformens potential bör pedagogik och teknik främja innovativitet.

Examinationerna och bedömningarna ska vägleda de studerandes kunskapsutveckling, främja lärandet och bygga på en helhetssyn. Under utbildningen kommer de studerande att följa studiehandledningar, som etappvis ska vägleda dem genom de olika kurserna i strävan mot kursmålen. Studiehandledningarna förtydligar kursens mål och innehåll samt den litteratur som ska användas. Vidare så innehåller den uppgifter som främjar så väl kunskapsinhämtande som reflektion samt praktisk information och hållpunkter, vilket ger förutsägbarhet och struktur. Studiehandledningarna tillsammans med kontinuerlig handledning och feedback från lärarna främjar förutsättningarna att nå utbildningsmålen.

De studerandes kunskapsbehov och förutsättningar kräver också olika former för kunskapsinhämtande som ökar möjligheterna för fler studerande att tillgodogöra sig utbildningens kurser och mål. Utbildningen använder sig av olika undervisningsmetoder så som projektarbeten, fältstudier, studiebesök, seminarier, föreläsningar, fallstudier, litteraturstudier mm. De studerande arbetar så väl individuellt som i grupp för att stimulera kunskapsinhämtandet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-25