Till startsidan
Till startsidan

Ansökan och anmälan

På den här sidan kan du hitta länkar för dig som själv behöver god man eller förvaltare, om du är anhörig eller om du i din yrkesroll har anmälningsskyldighet.

Om personen kan få den hjälp som hen behöver på annat sätt än genom ställföreträdarskap ska det prövas först. En mindre ingripande åtgärd kan vara till exempel fullmakt eller anhörigbehörighet.

För att se vilka olika hjälpalternativ det finns kan du läsa här: Vilken hjälp finns det att få? - Forshaga

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du eller dina anhöriga ansöka om det direkt hos tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som bedömer, och fattar beslut om du ska få en god man eller förvaltare.

Läs mer på Värmlands tingsrätt för att se vilken information som ska med i ansökan:
Ansök om god man - Värmlands tingsrätt (domstol.se)
Ansök om förvaltare - Värmlands tingsrätt (domstol.se)

Ansökan om godmanskap och förvaltarskap kan även göras via vår e-tjänst: Omsorg och hjälp (forshaga.se) När vi får in en ansökan skickar vi den vidare till tingsrätten.

Tänk på att göra anmälan så komplett som möjligt för att handläggningstiden ska bli kortare.

Vem kan bli din gode man – och hur lång tid tar det?

Föreslå gärna någon du känner och litar på som kan utses till din gode man. Överförmyndarnämnden undersöker sedan om den personen är lämplig för uppdraget. Har du inget eget förslag föreslår vi en person som du får träffa och godkänna innan det bestäms att den personen kan utses.

Hur lång tid det tar är olika från fall till fall, vi arbetar för att du så fort som möjligt ska få den hjälp du behöver.

Du som inte är behörig att ansöka om godmanskap kan ändå göra en anmälan om att någon är i behov av en god man eller förvaltare.
Anmälan görs enklast via vår e-tjänst: Omsorg och hjälp (forshaga.se)

Anmälan ska innehålla följande:

 • Anmälningsblankett
 • Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt)
 • Läkarintyg utfärdat på Socialstyrelsens blankett
 • Social utredning
 • Eventuellt förslag på god man

Överförmyndarnämnden ansöker

Det är överförmyndarnämnden som avgör om anmälan ger stöd för att det finns behov av en ställföreträdare. Om överförmyndarnämnden anser att behov finns, ansöker överförmyndarnämnden till tingsrätten. För sin bedömning behöver överförmyndarnämnden en utredning om personens sociala situation och hälsotillstånd.

Utförlig anmälan ger snabbare handläggning

För att vi ska kunna handlägga anmälan om behov av god man så fort som möjligt behövs en fullständig ansökan. Till anmälan om behov av ställföreträdare ska du bifoga en social utredning och ett läkarintyg om det är möjligt.

Den sociala utredningen bör tydligt klarlägga:

 • Ekonomiska förhållanden i den utsträckning dessa är kända, t.ex. uppgifter om den enskildes inkomst och eventuellt kapital och skulder
 • Bostadssituation
 • Hälsotillstånd och ev. funktionshinder och hur dessa påverkar huvudmannens förmåga att självständigt bevaka sin rätt, förvalta sin ekonomi och sörja för sin person
 • Social situation, kontakt med anhöriga etc.
 • Hur den enskildes angelägenheter sköts idag och varför detta inte kan fortsätta
 • Vad den enskilde behöver för hjälp av en god man eller förvaltare
 • Varför den enskildes angelägenheter inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt såsom: utfärdande av fullmakt, insatser från socialtjänst, bistånd av personligt ombud, bistånd i form av förmedling av egna medel m.m.

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man.

För att få en god man krävs att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. För att få en god man måste du ansöka om detta hos tingsrätten i den kommun du är folkbokförd.

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, godkännande från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Läs mer om vad som ingår i uppdraget som god man här: Du som har en god man eller förvaltare - Forshaga

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns även Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltar som träder in när det är för svårt för en privatperson att vara den behövandes stöd. Vi hjälper huvudmännen med ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd - det är alltså inte något du själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå olika avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som ensam bestämmer om din ekonomi. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare.

Läs mer om vad som ingår i uppdraget som förvaltare här: Du som har en god man eller förvaltare - Forshaga

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns även Rollkoll, ett material om gode mannens roll samt om rollfördelningen mellan god man i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll

Uppdragen som god man eller förvaltare är mycket lika. Det som skiljer är att du som har god man ska godkänna gode mannens beslut. Om du inte kan göra det på grund av svår funktionsnedsättning eller sjukdom ska gode mannen göra det som är bäst för dig. För att ta reda på vad som är bäst kan till exempel anhöriga eller boendepersonal tillfrågas.

En förvaltare kan ta beslut utan ditt godkännande. Så långt det är möjligt ska förvaltaren ta reda på vad du vill, men förvaltaren bestämmer vad som är bäst att göra utifrån ditt behov.

Vid förvaltarskap förlorar du din rättshandlingsförmåga, i den omfattning som beslutats av tingsrätten, och det anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Det kan till exempel vara att du inte längre har rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från dina bankkonton.

Du är däremot inte omyndigförklarad. Du kan fortfarande till exempel rösta i allmänna val, gifta dig, söka jobb och bestämma över din egen sjukvård.

En god man eller förvaltare ska inte hjälpa dig med praktiska sysslor. De ska till exempel inte städa, handla eller gå på bio med dig. De ska inte heller skjutsa dig till olika möten.

En god man eller förvaltare har inte heller rätt att säga vad du vill i vårdsituationer. Om du inte kan uttrycka din vilja i vården ska närstående i första hand hjälpa till.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns Rollkoll, ett material om ställföreträdarens roll. Där kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare ska och inte ska göra. Här hittar du Rollkoll

Gode män och förvaltare har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen, det vill säga du, betalar ersättningen inklusive skatt och avgifter. Storleken på ersättningen varierar beroende på uppdraget. Om du har svårt att klara att betala ersättningen finns det möjlighet att ansöka om bidrag för det. Har du låg inkomst och små tillgångar kan kommunen betala hela ersättningen.

Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande och upphörande av varaktiga godmanskap eller förvaltarskap.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av