Till startsidan
Till startsidan

Intresseanmälan - bli god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare har du ett viktigt uppdrag att hjälpa en person som har någon form av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Du ser till att personens rättigheter i samhället tas till vara.

Många människor i vårt samhälle behöver hjälp med att klara av att sköta sina dagliga göromål. Det kan bero på sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk eller psykiska problem.

Den rena omvårdnaden ska utföras av de olika sociala skyddsnäten, och ingår inte i en ställföreträdares uppdrag, men de kan behöva hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

Vill du bli ställföreträdare är du välkommen att skicka in din intresseanmälan. Det gör du enklast via vår e-tjänst: Omsorg och hjälp (forshaga.se)

Lagen säger att en god man och förvaltare ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta människor passar in på den beskrivningen.

Ställföreträdarna är personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden. En del är erfarna och har många uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller "bara" någon som vill hjälpa till. Valet av ställföreträdare styrs av vad huvudmannen kan ha önskat och vilket behov som föreligger i det enskilda fallet.

Arbetet kräver allmänna kunskaper i vardagsekonomi, hur samhället fungerar och vanligt sunt förnuft. Det krävs också att man lär känna sin huvudman och dennes behov för att kunna uppnå den goda livskvalité för huvudmannen som är målet med uppdraget.

Innan du blir ställföreträdare och får ett uppdrag kontrolleras du hos Kronofogdemyndigheten, Polisens belastningsregister och socialtjänsten.

Du ska även gå en webbaserad utbildning så att du har en bra grund att stå på. Länk till utbildningen hittar du här: intressebevakaren.se. Efter genomförd utbildning ska intyget skickas in till oss.

Under uppdragets gång kan du alltid vända dig till överförmyndarkontoret för vägledning utifrån gällande lagstiftning. Det finns även en intresseförening för gode män och förvaltare där du kan bli medlem för att få stöd och hjälp.

En god man är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även bevakar hens intresse, både på det rent personliga planet och gentemot samhället eller det privata. Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp som den enskilde (huvudmannen) får och innehåller inget tvång mot denne.

Omfattningen av arbetet varierar beroende på huvudmannens situation. I de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, att se till att det finns fickpengar tillgängliga om huvudmannen bor på ett särskilt boende samt att se till att huvudmannen har det bra.

Målet för gode mannen är att försöka skapa en så bra livskvalité för sin huvudman som möjligt utifrån dennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att veta att den gode mannen är en bevakare och inte en utförare av sociala insatser i något fall.

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvudmannens behov. Vad som ingår i uppdraget kan därför variera.
Som god man eller förvaltare ansvarar du för en eller flera delar av följande:

  • Bevaka rätt - Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till. Ett exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.
  • Sörja för person - Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att de insatser som huvudmannen beviljats, till exempel i form av hemtjänst eller särskilt boende, sköts på ett sätt så att inte huvudmannen far illa. I praktiken innebär det att se över hur sjukvården, socialtjänsten eller motsvarande utför sina uppdrag för huvudmannen.
  • Förvalta egendom - Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I förvalta egendom ingår även att varje år lämna in en redovisning över hur tillgångarna förvaltats, en så kallad årsräkning, till överförmyndarnämnden.

Uppdragen som god man eller förvaltare är mycket lika. Det som skiljer är att den som har god man ska godkänna gode mannens beslut. Om hen inte kan göra det på grund av svår funktionsnedsättning eller sjukdom ska gode mannen göra det som är bäst. För att ta reda på vad som är bäst kan till exempel anhöriga eller boendepersonal tillfrågas.

Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga, i den omfattning som beslutats av tingsrätten, och det anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Det kan till exempel vara att hen inte längre har rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Huvudmannen är däremot inte omyndigförklarad. Hen kan fortfarande till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över sin egen sjukvård.

En förvaltare kan, till skillnad mot god man, ta beslut utan huvudmannens godkännande. Så långt det är möjligt bör förvaltaren ta reda på vad hen vill, men förvaltaren bestämmer vad som är bäst att göra utifrån behovet och situationen i övrigt.

I godmans- och förvaltaruppdragen har man rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Man har också rätt till en skälig kostnadsersättning för nödvändiga resor, telefonsamtal, porto, arbetsmaterial och liknande.

Om ställföreträdaren behöver göra något som går utanför vad som brukar utföras i uppdraget, ska hen informera överförmyndarkontoret innan. Det kan till exempel vara vid en bouppteckning eller flytt.

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Vi beslutar både om arvodets och kostnadsersättningens storlek och vem som ska betala. Det sker efter att vi granskat klart din redovisning. När vi avgör arvodets storlek utgår vi från ditt uppdrags omfattning och innehållet i årsräkningen och din redogörelse. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av