Till startsidan
Till startsidan

Du som har en god man eller förvaltare

Här kan du som har en god man eller förvaltare hitta information om de olika delarna i uppdraget eller hur du ska göra om du vill byta ställföreträdare.

Hjälpen du får varierar utifrån ditt behov men målet är att skapa en så bra livskvalitet som är möjligt utifrån din ekonomiska och personliga situation. En god man eller förvaltare kan hjälpa dig med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person. En eller flera av dessa delar kan ingå i ett godmanskap eller förvaltarskap.

Bevaka rätt
Bevaka rätt innebär att ställföreträdaren hjälper dig att bevaka dina rättigheter gentemot samhället, myndigheter, företag och privatpersoner. Den godemannen ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Exempel kan vara att ansöka om ledsagarservice, ansöka om kontaktperson, ansöka om skuldsanering, överklaga myndighetsbeslut.

Ställföreträdaren ska även bevaka din rätt vid särskilda rättshandlingar, exempelvis företräda dig vid en försäljning av bostad. Det kan även gälla att bevaka din rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare.

Förvalta egendom
Förvalta egendom innebär att ställföreträdaren ska se till att du får nytta utav dina tillgångar och att du har den levnadsstandard som dina tillgångar och livssituation tillåter. Det innebär exempelvis att betala räkningar, se till att du har fickpengar eller se till att förvalta ditt kapital.

Vid vissa åtgärder behöver ställföreträdaren överförmyndarens medgivande. Det gäller till exempel vid utlåning av din egendom, köp och försäljning av fastighet eller uttag av spärrade bankmedel.

Sörja för person
Sörja för person innebär att ställföreträdaren ska bevaka dina intressen och företräda dig i mer personliga frågor. Det kan vara att se till att du har så bra levnadsvillkor som möjligt genom regelbundna besök eller vara en länk mellan dig och din sociala omgivning. Det kan även vara att hjälpa dig att ta beslut om boende och utbildning.

Vad ingår inte i uppdraget?

  • Städa
  • Handla/laga mat
  • Laga trasiga kläder
  • Hämta/dela ut medicin
  • Följa med på vårdbesök

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns Rollkoll, ett material om gode mannens/förvaltarens roll samt om rollfördelningen mellan god man och förvaltare i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll

Gode män och förvaltare har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen, det vill säga du, betalar ersättningen inklusive skatt och avgifter. Storleken på ersättningen varierar beroende på uppdraget.

Om du har svårt att klara att betala ersättningen finns det möjlighet att ansöka om bidrag för det. Har du låg inkomst och små tillgångar kan kommunen betala hela ersättningen.

Oavsett om du eller kommunen ska betala, kommer utbetalningen till ställföreträdaren ske via Forshaga kommun. Om du ska stå för hela eller delar av arvodet kommer du sedan få en faktura motsvarande arvodet. Denna faktura går att delbetala vid behov.

Om du har en god man behåller du din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika avtal och att du kan bestämma hur dina pengar ska användas. En god man kan alltså inte hindra dig från att till exempel ingå avtal av olika slag eller från att du själv hanterar dina pengar.

Det är dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen och inte gör saker med dina tillgångar utan att informera den gode mannen. Om du inte samarbetar kan det leda till att godmanskapet upphör. Anledningen är att det likställs då med att du inte samtycker på riktigt.

Om du i stället har en förvaltare förlorar du din rättshandlingsförmåga. Du kan alltså inte längre ingå olika avtal och inte heller bestämma över dina pengar.

Förutsättningen för att ha en god man är att du samtycker till det, det vill säga att du vill ha en god man och är villig att ta emot hjälpen. Vill du inte längre ha god man kontaktar du tingsrätten och meddelar detta.

Ett förvaltarskap ska endast upphöra om det är tydligt att det inte längre är nödvändigt. I vissa fall leder det till att du i stället får en god man om det finns behov av det. Även i dessa fall är det tingsrätten som fattar beslut.

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap kan ibland behöva ökas, minskas eller upphöra. Gode mannen, förvaltaren eller du själv kan ansöka om att uppdraget ska ändras. Dina anhöriga har också rätt att ansöka om detta.

En ansökan om att ändra omfattning eller upphörande skickas till tingsrätten.

En god man eller förvaltare kan självklart åka på semesterresor, men har fullt ansvar för dig som behöver hjälp även under semestern. Det innebär att den gode mannen eller förvaltaren behöver förbereda vissa praktiska saker innan hen åker bort. Detsamma gäller om hen blir sjuk.

Om den gode mannen eller förvaltaren på grund av semester eller sjukdom ska vara borta bör hen exempelvis:

  • underrätta dig, dina anhöriga och professionella nätverk
  • se till att du har fickpengar
  • se till att dina räkningar kommer att betalas.

Du eller dina närmaste släktingar, kan ansöka till överförmyndarkontoret om att byta ställföreträdare.

Det som behöver framgå av ansökan är dina personuppgifter, att du vill byta ställföreträdare, och varför du vill byta. Om någon annan än du själv ansöker om byte, behöver det framgå vem ansökan gäller.

En begäran om byte kan göras via vår e-tjänst: Omsorg och hjälp (forshaga.se) Det går även att skicka in den till oss via post eller e-post.

Här finns våra kontaktuppgifter:
Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt - Forshaga

När ansökan har kommit in utreder överförmyndarkontoret denna och återkommer till dig med besked om, och i sådana fall när, din ställföreträdare byts ut.

Ett byte kan också göras om din ställföreträdare inte längre vill vara det. Ställföreträdaren kan då begära sig entledigad. Hen måste däremot kvarstå tills dess att överförmyndarkontoret hittat någon som kan ta hens plats.

I sällsynta fall missköter ställföreträdare sitt uppdrag. Har ställföreträdaren misskött sitt uppdrag byts hen ut mot en ny.

För att Överförmyndarnämnden ska kunna utreda ditt klagomål kan du skicka in en skrivelse till oss. I ditt klagomål måste du uppge ditt namn och beskriva med egna ord vad du anser inte fungerar i uppdraget.

Överförmyndarnämnden skickar sedan en kopia av skrivelsen till din gode man eller förvaltare för att ge honom eller henne möjlighet att yttra sig. När svaret kommit in till oss beslutar Överförmyndarnämnden om någon åtgärd behöver vidtas.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-05-30