Till startsidan
Till startsidan

God man för bortavarande eller okända arvingar i
dödsbo

Om det vid utredningen av ett dödsbo är okänt om det finns arvsberättigade personer till den avlidne eller om det finns till namnet kända arvingar men det är okänt var dessa befinner sig, ska en god man förordnas.

När en person avlider och verkar sakna släktarvingar ska socialnämnden vid kommunen där den avlidne bodde, utreda om den avlidne har några släktarvingar. Det sker genom en släktutredning. Visar denna att den avlidne saknar släktarvingar är Allmänna arvsfonden legal arvinge och företräds av Kammarkollegiet.

Mer information finns på Kammarkollegiets webbplats: Finns släktarvingar? - Kammarkollegiet

Gode mannens uppgift är att bevaka den försvunna personens intresse vid
bouppteckning, bodelning och arvskifte. Det innebär att hen kallas till bouppteckning och närvarar vid denna.

När bouppteckning har registrerats hos Skatteverket ska hen skicka en
kopia av bouppteckningen till överförmyndarenheten. Sedan ska hen verka för att eventuell bodelning och arvskifte upprättas och genomförs.

Det är inte den gode mannens huvudsakliga uppgift att söka efter den bortavarande. I de fall där den bortavarande arvingen är ensam arvinge kan man dock tänka sig att gode mannen aktivt söker den bortavarande. Det kräver dock att tillgångarna är tillräckligt stora för en sådan utgift.

Om det är osäkert vid bouppteckningsförrättningen om det finns någon okänd arvinge, eller om det finns någon som är känd till namnet men man vet inte var denne finns, ska detta anmälas till Skatteverket.

Skatteverket ska då meddela i post- och Inrikes Tidningar att arv tillfallit den bortavarande med uppmaning till hen ge sig tillkänna - en så kallad arvskungörelse. Den okände/saknade arvingen har då fem år på sig, från den dag då kungörelsen var införd i tidningen, att göra anspråk på arvet.

Har ingen arvskungörelse gjorts har arvingen istället tio år på sig att göra anspråk på arvet. Tiden räknas från dagen för dödsfallet.

Om ingen arvinge gett sig tillkänna inom tidsramarna, preskriberas arvet. Det innebär att den enskilde förlorar sin rätt till arv.

Om det finns flera dödsbodelägare ska arvskifte upprättas. När arvskiftet upprättats ska du som god man underteckna arvskifteshandlingen för den bortavarande/den okände arvingens räkning.

Ett arvskifte ska lämnas till oss tillsammans med en ansökan om vårt samtycke till egendomens fördelning. Efter att vårt samtycke har lämnats till arvskiftet ska den bortavarandes/de okända arvingarnas lott föras över på konto i bortavarandes/okända arvingars namn. Kontot ska vara försett med överförmyndarspärr.

Godmanskapet ska upphöra om:

  • Den bortavarande eller okända arvingen ger sig till känna.
  • Om de medel som gode mannen förvaltar tar slut. Gode mannen ska då anmäla till överförmyndarnämnden att medel att förvalta saknas.
  • Om preskriptionstiden på 5 eller 10 år har förflutit.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-07-09