Till starsidan
Till starsidan

Vem kan få god man eller förvaltare

För en person som på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, ålderdom eller liknande behöver hjälp med sina ekonomiska och/eller personliga angelägenheter, finns det olika alternativ till ställföreträdare.

Den enskilde kan få en god man eller förvaltare förordnad för sig via överförmyndarnämnd och domstol.

Huvudmannens och överförmyndarens tillstånd

Den gode mannen är ett slags biträde till huvudmannen och måste ha sin huvudmans samtycke till annat än rena vardagliga rutinåtgärder.

Förvaltarskapet innebär att en förvaltare fattar de viktiga besluten åt huvudmannen i sociala och ekonomiska angelägenheter. Förvaltaren behöver med andra ord inte sin huvudmans samtycke. Men i största möjliga utsträckning bör även en förvaltare ha en kommunikation med sin huvudman.

I de viktigaste frågorna, som rör annat än rutinmässig hushållsekonomi, måste både gode mannen och förvaltaren ha överförmyndarnämndens tillstånd för sina åtgärder.

Godmanskap bygger på samtycke och frivillighet

Godmanskapet grundas på den enskildes samtycke. Detta betyder att en god man inte kan förordnas för någon mot hans eller hennes vilja.

Förvaltarskap förutsätter inte samtycke från enskild

Om det skulle vara så att den enskilde saknar förmågan att vårda sig själv eller sin egendom, kan domstol besluta om förvaltarskap. Det innebär att den enskildes rättshandlingsförmåga begränsas.

Förvaltarskapet kan anordnas mot någons vilja genom att läkarintyg eller annan likvärdig utredning ersätter den enskildes samtycke.

Ställföreträdarskapen ska inte omfatta mer än nödvändigt

Både godmanskapet och förvaltarskapet utformas efter hjälpbehovet. Det kan innefatta att en ställföreträdare bevakar hans/hennes rätt, förvaltar hans/hennes egendom och sörjer för hans/hennes person.

Arvode och ersättning

Även om godmans- och förvaltaruppdraget är ett slags ideellt förtroendeuppdrag, har gode mannen och förvaltaren rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. En skälig kostnadsersättning för sina nödvändiga resor, telefonsamtal, porto, arbetsmaterial och liknande har de också rätt till.

Huvudregeln är att den enskilde ska betala arvodet och ersättningarna, så länge som inkomsten överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, eller tillgångarna överstiger 2 gånger prisbasbeloppet. Undantagsvis betalar kommunen för ersättningen till ställföreträdaren

Sysslomannaskap

Den som förstår konsekvenserna av sitt handlande kan istället ställföreträdarskap på egen hand utställa en fullmakt på någon person- en så kallad syssloman- att sköta sådana saker som han eller hon behöver ha hjälp med.

Vid fullmakt blir dock rättskyddet svagare för den enskilde, eftersom myndigheterna inte har någon rättighet eller skyldighet att ägna sig åt tillsyn över hur sysslomannen sköter sitt fullmaktstagande.

Anhörigbehörighet

Sedan den 1 juli 2017 har nära anhöriga getts möjlighet att även utan fullmakt hjälpa till med vardagsekonomin för den som behöver. Den enskilde ska efter sin 18-årsdag ha tappat sin förmåga att ta hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Anhörigbehörigheten gäller bara ekonomiska frågor. Det handlar då om att till exempel betala räkningar, göra mindre inköp, ansöka om bidrag och deklarera.

Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Du kan när du är frisk och har förmågan att förstå, skriva en framtidsfullmakt. Den ger en eller flera personer rätt att företräda dig och handla å dina vägnar, när du varaktigt inte längre kan göra det själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Läs mer till höger om vad som är viktigt att tänka på vid upprättandet av en framtidsfullmakt.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av