Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Tobak

Om du vill sälja tobak ansöker du om tillstånd hos miljö- och byggförvaltningen. För att få tillstånd måste du känna till och följa lagkrav samt ha dokumenterade rutiner för egenkontroll.

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Det krävs tillstånd för att sälja tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver. Ansök om tobakstillstånd via e-tjänst.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Miljö- och byggförvaltningen gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter måste ha särskild kontroll (egenkontroll) så att försäljningen sker enligt de lagkrav som gäller för tobak och liknande produkter. Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn på företaget.
  • Uppgifter om försäljningsstället.
  • Rutiner för hur verksamheten säkerställer efterlevnaden av kraven i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska vara skrivet på svenska eller engelska och regelbundet följas upp och uppdateras vid behov.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in ansökan om tillstånd. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Avgiften betalas in på bankgiro 5162-3239. Märk inbetalningen "Tobakstillstånd” samt namnet på din verksamhet. Bifoga betalningsbevis med din ansökan.

Avgifterna för ansökan och anmälan är år 2023:

  • Ansökan om stadigvarande försäljning: 9760 kronor
  • Ansökan om tillfällig försäljning: 6100 kronor
  • Anmälan om bolagsändring: 7320 kronor

Tillsyn

När du fått ditt tillstånd kommer miljö- och byggförvaltningens att göra tillsyn på försäljningsstället. Vid tillsynen kontrollerar vi bland annat rutiner för ålderskontroll vid försäljning, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull.

Vi kontrollerar även regelbundet att tillståndshavaren fortsatt är personligt lämplig. Det sker bland annat genom att personer med betydande inflytande i verksamheten kontrolleras hos polisen och genom kontroll av bolagets ekonomi via kreditupplysningstjänst.

Om reglerna i lag om tobak och liknande produkter inte följs kan miljö- och byggnämnden ingripa med att meddela varning eller besluta om förelägganden eller förbud.

Tillsynsavgift

En årlig tillsynsavgift tas ut. Avgiften beräknas genom att multiplicera timtaxan (timavgiften) med tilldelad tillsynstid. Tillsynstiden för försäljning av tobak är 5 timmar. Vid försäljning av både tobak och e-cigaretter är tillsynstiden 6 timmar. Timtaxan är år 2023 1220 kronor.

Förändringar av verksamhet

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Det kan till exempel röra sig om:

  • Förändringar gällande ägare i ett bolag.
  • Förändringar i en styrelse.
  • Ändrade kontaktuppgifter till tillståndshavaren.

Du ska anmäla utan dröjsmål. Anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till kommunen. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som efterfrågas. Anmäl ändring/avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror via e-tjänst.

Avsluta försäljning av tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning. Skicka begäran om återkallelse till miljö- och byggförvaltningen så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen av tobak. Anmäl ändring/avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror via e-tjänst.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen har telefontid vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Ring kommunens växel: 054-17 20 00 eller skicka e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av