Till starsidan
Till starsidan

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Den som bedriver detaljhandel med försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare är skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. I Forshaga och Munkfors kommuner ska anmälan göras till miljö- och byggförvaltningen.

Anmälan

Du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare via vår e-tjänst som du hittar under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.

Regler och ansvar

Det finns en anmälningsskyldighet för varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl tillfällig som permanent.

Åldersgräns

Åldersgränsen för att få köpa elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare är 18 år. Den som lämnar ut varorna ska försäkra sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag, till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande.

På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om förbud mot att sälja eller lämna ut varor till den som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring

Reklam och annan marknadsföring är i stort sett förbjudet. Marknadsföring får endast ske i tillhandahållandet för försäljning. Information om produkterna får finnas inne på försäljningsstället och ska inte vara synligt från utsidan.

Tillsyn

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Miljö- och byggförvaltningens tillsyn innebär regelbundna kontroller av försäljningen samt rådgivning och information. Miljö- och byggnämnden kan även ingripa med förelägganden eller förbud vid överträdelser.

Ansvar

Vid försäljning ska lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer under 18 år och att ingen försäljning sker till någon som man misstänker kommer att förse personer som inte fyllt 18 år med tobak. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken, vilket innebär att denne också ansvarar för att personalen känner till gällande regler, samt att rutiner för ålderskontroll finns.

Ägaren ska upprätta ett egenkontrollprogam. Vägledning kring detta finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Du hittar länk här på sidan under rubriken "Gå direkt till". En kopia på egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen i samband med anmälan. Personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller fängelse om försäljning sker till en person som inte fyllt 18 år.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift samt handläggningsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiften beräknas genom att multiplicera timtaxan (timavgiften) med tilldelad handläggnings- och tillsynstid. Taxan indexuppräknas varje år.

Timtaxan för år 2022

1 151 kr

Anmälan: 1 timme
Tillsyn för enbart försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare: 2 timmar
Tillsyn för försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare: 6 timmar

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av