Till startsidan
Till startsidan

Ansökan, kö och placering

För att få plats i den kommunala förskolan måste du ställa ditt barn i kö senast fyra månader före den dag du vill ha en placering. Tänk på att räkna med en inskolningstid på två veckor från och med placeringsdatumet. Vi garanterar en plats i Forshaga kommun inom fyra månader från ködatumet. Ditt barn ska vara folkbokfört i Forshaga när placeringen börjar. 

Ansökan kan göras tidigast 6 månader innan plats önskas och bör ha inkommit senast 4 månader före önskat inskolningsdatum för att barnet ska kunna beredas plats. Barnets ködatum är tidigast fyra månader före önskat inskolningsdatum. Vid önskemål om plats innan fyra månader från det att ansökan har inkommit, räknas ansökningsdatumet som ködatum.

Om vårdnadshavarna har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter för förskola eller fritidshem ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald. Det gäller såväl det barn som skulden avser samt andra barn i hushållet. Barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap § 7, skollagen samt barn med rätt till allmän förskola erbjuds dock 15 tim/vecka.

Du söker plats via vår e-tjänst som du hittar i vår e-tjänstportal.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.I e-tjänsten kan du själv ange önskemål om vilken förskola du önskar plats på i ansökan. Dina önskemål skriver du i fältet "extra information".

OBS! Mellan v. 25-32 genomförs ingen inskolning på våra förskolor

 

För anmälan och ansökan till allmän avgiftsfri förskola finns särskilda rutiner. Information om allmän avgiftsfri förskola

Du får erbjudande om plats via e-post om du angett en korrekt e-postadress vid ansökan. Önskas annan placering måste ny ansökan göras.

När ett barn får plats i förskolan innebär det ofta en stor förändring för hela familjen. För att underlätta övergången inleds placeringen med en inskolningsperiod.

När vårdnadshavarna fått placeringsbeslut ska de ta kontakt med aktuell förskola för att bestämma tider med mera för inskolningen.
Under inskolningen debiteras avgift enligt taxa, om det inte gäller avgiftsfri allmän förskola.

Önskas byte av plats kan ansökan göras via Forshaga kommuns e-tjänst. Omplaceringsärenden hanteras 1 ggr/år inför hösten i mån av plats. För barn som ställs i omplaceringskö gäller inte 4- månadersgarantin.

Barn som placerats efter 15 mars omplaceras i regel inte vid höstplaceringen samma år.

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd eller om barnet har ett eget behov av förskoleplats, till exempel på grund av familjeförhållanden, ges förtur.

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola men vi försöker ändå så långt det är möjligt att tillgodose detta.

När vårdnadshavare fått erbjudande om plats och vill skjuta på inskolningen så är det tillåtet max en månad men avgift faktureras från och med det datum platsen erbjudits. Påbörjas inte inskolningen inom den månaden, avslutas placeringen och ny ansökan om plats ska göras.

Vid ändring mer än en månad av önskat placeringsdatum innan plats erbjudits måste ny ansökan göras, vilket innebär ett nytt ködatum.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen inkommit till handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen via e-tjänst. När placering upphör under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag. Om platsen delas av vårdnadshavarna i separata hushåll ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig. Skriv i så fall tydligt i uppsägningen vilken vårdnadshavare det gäller.

Vid byte från förskola till fritidshem behöver ingen uppsägning göras om du ansökt om fritidshemsplats via kommunens e-tjänster. Placeringen löper då utan avbrott. Om fritidshem inte är aktuellt vid skolstarten ska platsen på förskolan sägas upp.

Ur avgiftssynpunkt sker övergången mellan förskola och fritidshem 1:e augusti varje år. I praktiken beslutar dock förskola och fritidshem gemensamt när övergången ska ske.

Om förskoleplatsen sägs upp under sommaren innan skolstart kan plats på fritidshem påbörjas från 1:e september. Vårdnadshavarna måste i dessa fall ansöka om fritidshem.

Vid flytt till annan kommun får plats behållas i två månader räknat från att folkbokföringen ändrats.
Den som flyttar till annan kommun har möjlighet att efter prövning få behålla sin plats i barnomsorgen i Forshaga kommun.

Du kan ansöka om plats via vår e-tjänst. De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos barn- och utbildningsförvaltningen i Forshaga kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats samt debitering av avgift.

Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna efter skriftlig begäran. 

Kontakt

Frågor om ansökan, kö, placering, schemaändring etc besvaras av förvaltningshandläggare Jenni Rosell Hallerstedt, tel 054-17 20 84
e-post: jenni.rosell-hallerstedt@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Förvaltningshandläggare
Jenni Rosell Hallerstedt
tel 054-17 20 84
e-post: jenni.rosell-hallerstedt@forshaga.se.

Sidan uppdaterad:

2024-05-06