Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Avgifter och regler

Vilka regler gäller? Vad kostar en plats inom barnomsorgen? När ska man ansöka om plats i förskoleverksamheten?

Från och med 1 januari 2017 regleras maxtaxan utifrån det ändrade stadsbidraget för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan , fritdidshem och pedagogisk omsorg varierar. Föräldrar som tjänar lite, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer. Den högsta inkomsten som kommunen kan beräkna avgiftsnivåer för är 49 280 kr per månad och hushåll .

Avgiften bygger på hushållets avgiftsgrundande inkomst och faktureras varje månad, även sommartid.

Kommunfullmäktige har beslutat om nedanstående taxa som gäller från och med 1 januari 2020:

FÖRSKOLEVERKSAMHET
Maxtaxa, inga tidsintervaller. Barn ett är det yngsta barnet.
Barn 1      3 % av bruttoinkomsten, dock högst 1 478 kr
Barn 2      2 % av bruttoinkomsten, dock högst    986 kr
Barn 3      1 % av bruttoinkomsten, dock högst    493 kr

FRITIIDSHEM
Maxtaxa, inga tidsintervaller. Barn ett är det yngsta barnet.
Barn 1      2 % av bruttoinkomsten, dock högst 983 kr
Barn 2      1 % av bruttoinkomsten, dock högst 493 kr
Barn 3      1 % av bruttoinkomsten, dock högst 493 kr
Barn 4      Ingen avgift
Skollovsomsorg för elever som tillfälligt behöver omsorg på lov, 35 kr/dag.

Förskola

För barn mellan 1 och 5 år finns barnomsorg i form av förskola och familjedaghem. Alla barn erbjuds avgiftsfri förskoleplats, så kallad allmän förskola från hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola gäller 15 timmar per vecka och följer skolans läsår. De som behöver barnomsorg mer än 15 timmar per vecka får en reducering på avgiften.

Ansökan om plats till förskola ska göras senast 4 månader innan plats önskas. Har barnet två vårdnadshavare ska ansökan göras gemensamt. I ansökan anges arbetstid/ studietid och restid. Om ansökan inte kan fyllas i fullständigt, komplettera senare med de uppgifter som saknas.

Allmän förskola

Allmän förskola är en avgiftsfri vistelse, 15 timmar/ vecka. Avgiftsfritt 15 timmar i veckan gäller från hösten det år som barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider. Barn i allmän förskola, som har behov av mer än 15 timmar/vecka, får avgiften reducerad med 27 %.

Fritidshem

Ansök till fritidshem i god tid innan ni behöver omsorg.

Ändrade uppgifter

Anmäl om familjeförhållanden, kontaktuppgifter, arbetstid, inkomst, närvarotid/ schema samt avsluta placering.

Schema

Schema över barnets närvarotid ska lämnas. Närvarotid är den tid då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar, sover vid nattarbete eller är sjukskrivna, samt restid och tid för lämning och hämtning.

Nytt schema lämnas senast två veckor innan förändringen träder i kraft. Förändring av närvarotiden ska omfatta minst två veckor för att nytt schema skall registreras som underlag för avgiften. Ändringar som gäller kortare tid än två veckor anmäls endast till avdelningen eller familjedaghemmet.

Inkomstuppgift

Platsinnehavaren ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om hushållets avgiftsgrundande inkomst och andra uppgifter som påverkar avgiften. Inkomstuppgifter kan kontrolleras hos arbetsgivare och myndighet.

Uppgifter skall lämnas vid förändring av inkomst- och hushållsförhållanden samt när Barn- och utbildningsförvaltningen så begär. Förändringar som avser kortare tid än en månad anmäls inte.

Anmälan om förändrade inkomst- och hushållsförhållanden skall ha inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen senast den 25:e för att gälla från och med nästkommande månad.

Om inkomstredovisning inte lämnas faktureras avgift efter högsta inkomst fram till dess att inkomstredovisning lämnats.

Avgifter

Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda inkomster per månad före skatt, dock högst 45 390 kr/ månad (oavsett vilket land inkomsten intjänats). Med inkomst menas årsinkomsten delad med 12. Med föräldrar jämställs även gifta/sambos utan gemensamma barn. Avgiften betalas 12 månader per år.

Förfallodatum är den sista dagen i varje månad. Om inte fakturan betalas i tid skickas ett inkassokrav efter tio dagar. Avgiften för kravet är 180 kr. Dröjsmålsränta tillkommer. Om avgiften inte betalas i tid, och senast efter krav, kan barnet komma att stängas av från verksamheten.

Sjukt barn

Om barnet varit sjukt i mer än en månad i följd kan man få tillbaka avgiften. Ansökan om avdrag och läkarintyg som styrker barnets sjukdom lämnas till verksamhetschefen för beslut. Återbetalningen sker genom att man får avdrag på nästa faktura. Frånvaro under uppsägningstiden ger inte rätt till återbetalning.

Avsluta placering

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningen registreras. Under uppsägningstiden betalas avgift.

Uppsägning ska lämnas in, om förälder till barn mellan 6 - 12 är sjukskriven/ arbetslös eller föräldraledig. Platsen får behållas till kommande månadsskifte.

Nytt schema ska lämnas in om förälder till barn mellan 1 - 5 år är sjukskriven/ arbetslös eller föräldraledig mer än två veckor. Barnet har rätt till 15 timmar/ vecka.

Vid uppsägning av plats avseende perioden juni – augusti får ny placering inte påbörjas inom Forshaga kommuns drivna förskolor, familjedaghem och fritids före 1 september samma år.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-17 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00